Nghị định

 • Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

 • Hướng dẫn thực hiện Trợ cấp thâm niên nhà giáo theo NĐ 14/2020/NĐ-CP

  Công văn 864/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện Công văn 778/BHXHCSXH của BHXH Việt Nam hướng dẫn Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa hưởng thâm niên trong lương hưu.

 • Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014

 • Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn về BHXH bắt buộc

  Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Nghị định 127/2008/ NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH & Thất nghiệp

   

 • Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

   

 • Nghị định 62/2009-NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT

 • Nghị định số 37/2016/NĐ-CP VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

 • Quy định Thể thức soạn thảo văn bản mới từ ngày 05/3/2020

  Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Chính phủ quy đinh về công tác văn thư, soạn thảo văn bản

 • Tăng lương cơ sở và Lương trần đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN từ 07/2019

 • Tăng Mức lương cơ sở, Mức trần BHXH, BHYT và Trợ cấp Thai sản từ 01/07/2017

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017 quy định Mức lương cơ sở kể từ ngày 01/07/2017, đồng thời tăng Mức lương trần đóng BHXH, BHYT và Trợ cấp khi sinh con như sau:


  Website: http://www.blogbhxh.com
  FB Quản lý nhân sự và Bảo hiểm xã hội: http://www.facebook.com/quanlynhansuvabaohiemxahoi

  Xem thêm: Thay đổi Mức lương cơ sở và mức đóng Bảo hiểm TNLĐ-BNN 2017

  Nội dung Nghị định:

   


   

  CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 47/2017/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

   

  NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

  1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:

  a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

  b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

  9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

  Điều 3. Mức lương cơ sở

  1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

  a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

  b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

  c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

  3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

  Điều 4. Kinh phí thực hiện

  1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao, phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2016 chuyển sang (nếu có) để cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017.

  2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

  a) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

  b) Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

  c) Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết);

  d) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);

  đ) Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

  2. Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

  Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

  1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

  3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

  a) Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này;

  b) Thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định này đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa phương nghèo, ngân sách khó khăn sau khi đã thực, hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

  4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, KTTH (3b).KN

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  (Đã ký)


  Nguyễn Xuân Phúc

 • Tăng mức lương tối thiểu chung từ tháng 5/2012

   

  Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung mới. Theo đó, từ ngày 1/5/2012 mức lương Tối thiểu chung là 1.050.000đ (trước là 830.000đ). Đồng thời mức lương trần tính đóng BHXH theo Luật BHXH từ 01/05/2012 sẽ là 21.000.000đ.

   Xem Cập nhật mức lương tối thiểu và lương trần từ 01/05/2012

  Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

  Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định.

   Bên cạnh đó, còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2012 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

   

 • Tăng mức lương tối thiểu chung từ tháng 7/2013

   

  Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung mới. Theo đó, từ ngày 1/7/2013 mức lương Tối thiểu chung là 1.150.000đ (trước là 1.050.000đ). Đồng thời mức lương trần tính đóng BHXH theo Luật BHXH từ 01/07/2013 sẽ là 23.000.000đ.

  Cập nhật phần mềm FPMS: Xem Cập nhật mức lương tối thiểu và lương trần từ 01/07/2013

  Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

  Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định.

   

   

   

  CHÍNH PHỦ
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 66/2013/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày27 tháng 06 năm 2013

   

  NGHỊ ĐỊNH

   

  QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

   

  Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

   

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

   

  Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội v dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

   

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

   

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định mứclương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lựclượng vũ trang,

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

   

  Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chínhtrị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

   

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

   

  Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:

   

  1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

   

  2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

   

  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

   

  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

   

  5. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao độngtrong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

   

  6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phítrong các hội có tính chất đc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

   

  7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quc phòng, lao động hợp đng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

   

  8. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hp đồng thuộc Công an nhân dân;

   

  9. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

   

  10. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,thôn và tổ dân phố.

   

  Điều 3. Mức lương cơ s

   

  1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

   

  a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị đnh này;

   

  b) Tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật;

   

  c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

   

  2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

   

  3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chsố giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưng kinh tế của đất nước.

   

  Điều 4. Kinh phí thực hiện

   

  1. Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2013 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

   

  2. Sdụng tối thiểu 40% số thu phí, lệ phí được để lại theo chế độ năm 2013 của các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đối với số thu dịch vụ sử dụng ti thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ. Riêng đi với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).

   

  3. Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương, không kể tăng thu tin sử dụng đt (bao gm 50% tăng thu thực hiện so với dự toán thu năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ giao và 50% tăng thu dự toán năm 2013 so với dự toán thu năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ giao).

   

  4. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương.

   

  5. Ngân sách Trung ương b sung nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng vẫn còn thiếu nguồn.

   

  6. Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn để đảm bảo quỹ phụ cấp tăng thêm do thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này theo mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

   

  Điều 5. Hiu Ic thi hành

   

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

   

  2. Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

   

  Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

   

  1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

   

  2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

   

  3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

   

  a) Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này.

   

  b) Thẩm định và bổ sung kinh phí thực hiện mức lương cơ sở cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 và bổ sung có mục tiêu đối với những địa phương khó khăn theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định này; kết thúc năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

   

  4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  -Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  -Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
  -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  -HĐND,UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  -Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  -Văn phòng Tổng Bí thư;
  -Văn phòng Chủ tịch nước;
  -Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  -Văn phòng Quốc hội;
  -Tòa án nhân dân tối cao;
  -Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  -Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  -Ngân hàng Chính sách xã hội;
  -Ngân hàng Pháttriển Việt Nam;
  - UBTW Mặttrận Tổ quốc Việt Nam;
  -Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  -VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  -Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng