Sở Lao động TB&XH Hà Nội hướng dẫn đơn vị kê khai biểu mẫu báo cáo mức độ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Chính phủ quy đinh về công tác văn thư, soạn thảo văn bản