Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo số 69/TB-BHXH ngày 12/01/2024 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thi tại khu vực miền Nam năm 2024. Cụ thể như sau: 

Page1.jpg

Xem Danh sách chỉ tiêu ứng tuyển Viên chức Bảo hiểm xã hội các tỉnh phía Nam năm 2024

Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg Page7.jpg Page8.jpg