BHXH Việt Nam

 • 777/BHXH-BT của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.

  Thực hiện Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc hội; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT (Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC)… BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

   
   

  Tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 05, Điều 01 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

   
   

  Đối với những người được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng BHYT như: Đảng viên trên 30 năm tuổi đảng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi… không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 01, 02, 03, và 04, Điều 01 Thông tư 41/TTLT-BYT-BTC thực hiện tham gia BHYT theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2015. Từ 01/01/2016 trở đi toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình. Trong thời gian chờ UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/10/2015 khi hộ gia đình tham gia BHYT thì lập biểu theo Mẫu D01-HGĐ.

   
   

  Đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 04, Điều 01 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC: trong năm 2015, tham gia BHYT theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng thành viên hộ gia đình; thực hiện thu và cấp thẻ BHYT tương ứng thời hạn được hưởng chính sách theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhưng tối thiểu là 03 tháng. Trường hợp người tham gia đóng tiền vào ngày trong tháng (không vào ngày đầu tháng) thì mức đóng được tính từ ngày đầu tháng người tham gia BHYT đóng tiền; thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng tiền đối với người tham gia BHYT liên tục và có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia BHYT không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính. Từ năm 2016 tham gia BHYT theo hộ gia đình.

   
   

  Học sinh, sinh viên đã đóng BHYT trước ngày 01/01/2015 theo mức 03% mức lương cơ sở cho năm 2015 thì không phải truy thu phần chênh lệch theo mức đóng BHYT từ 03% lên 4,5%.

   

  Từ ngày 01/01/2015, trẻ em dưới 06 tuổi chậm đăng ký cấp thẻ BHYT thì thực hiện BHYT từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ dưới 06 tuổi sinh trước 01/01/2015 thì thực hiện thu từ 01/01/2015 đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

   

  Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể thực hiện thu và cấp thẻ từ tháng người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện.

   
   

  Người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng mà cơ quan BHXH nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT sau ngày Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thực hiện thu và cấp thẻ từ ngày Quyết định phê duyệt danh sách có hiệu lực./.


  Nguồn: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

 • CV 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn thông tuyến tỉnh KCB toàn quốc

 • Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2021

 • Mẫu đề nghị hưởng BHXH 1 lần, Lương hưu 14-HSB

  Mẫu 14-HSB đề nghị hưởng BHXH 1 lần, Lương hưu... và hướng dẫn lập theo CV 1224/BHXH-VP ngày 20/04/2020 của baohiemxahoi Việt Nam

 • Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 quy định Quản lý thu BHXH, BHYT và Sổ, Thẻ 2012

 • Quyết định 1666/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT mới từ ngày 01/04/2021

 • Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quy trình thu theo QĐ 595/QĐ-BHXH

   Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

 • Quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

  Quyết định "Ban hành quy định về Quản lý Thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

 • Quyết định số 1947/BHXH-QĐ ngày 29/12/2011 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện QĐ 1111 của BHXH Việt Nam