Thông báo số 81/BHXH-TST ngày 05 tháng 01 năm 2024 của BHXH TP Hà Nội v/v đôn đốc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động trong đó nội dung chính bao gồm:

BHXH thành phố Hà Nội đề nghị đơn vị chậm nhất đến ngày 31/01/2024 phải thực hiện nộp số tiền còn thiếu trên và số tiền phát sinh đến tháng 01/2024 vào tài khoản chuyên thu của BHXH thành phố Hà Nội.

- Trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật: Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT” theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

- Đối với các đơn vị đã gửi thông báo đôn đốc nhưng không thực hiện đóng tiền, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ lập danh sách đề nghị thanh tra đột xuất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

TB no 202401.jpg