Văn bản về BHXH, BHYT, BHTN

 • 1537/BHXH-CSYT thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

 • 777/BHXH-BT của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.

  Thực hiện Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc hội; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT (Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC)… BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

   
   

  Tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 05, Điều 01 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

   
   

  Đối với những người được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng BHYT như: Đảng viên trên 30 năm tuổi đảng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi… không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 01, 02, 03, và 04, Điều 01 Thông tư 41/TTLT-BYT-BTC thực hiện tham gia BHYT theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2015. Từ 01/01/2016 trở đi toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình. Trong thời gian chờ UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/10/2015 khi hộ gia đình tham gia BHYT thì lập biểu theo Mẫu D01-HGĐ.

   
   

  Đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm c, Khoản 04, Điều 01 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC: trong năm 2015, tham gia BHYT theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng thành viên hộ gia đình; thực hiện thu và cấp thẻ BHYT tương ứng thời hạn được hưởng chính sách theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhưng tối thiểu là 03 tháng. Trường hợp người tham gia đóng tiền vào ngày trong tháng (không vào ngày đầu tháng) thì mức đóng được tính từ ngày đầu tháng người tham gia BHYT đóng tiền; thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng tiền đối với người tham gia BHYT liên tục và có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia BHYT không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính. Từ năm 2016 tham gia BHYT theo hộ gia đình.

   
   

  Học sinh, sinh viên đã đóng BHYT trước ngày 01/01/2015 theo mức 03% mức lương cơ sở cho năm 2015 thì không phải truy thu phần chênh lệch theo mức đóng BHYT từ 03% lên 4,5%.

   

  Từ ngày 01/01/2015, trẻ em dưới 06 tuổi chậm đăng ký cấp thẻ BHYT thì thực hiện BHYT từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ dưới 06 tuổi sinh trước 01/01/2015 thì thực hiện thu từ 01/01/2015 đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

   

  Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể thực hiện thu và cấp thẻ từ tháng người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện.

   
   

  Người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng mà cơ quan BHXH nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT sau ngày Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thực hiện thu và cấp thẻ từ ngày Quyết định phê duyệt danh sách có hiệu lực./.


  Nguồn: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

 • BHXH Hà Nội tiếp tục dừng đóng BHXH vào quỹ Hưu trí, tử tuất do dịch COVID-19

  Công văn số 2530/BHXH-QLT hướng dẫn Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/08/2020

 • Bộ luật Lao động mới nhất năm 2019 - Luật số 45/2019/QH14

  Bộ luật Lao động mới nhất: Bộ luật Lao động số 45 năm 2019 thay thế Bộ luật LĐ số 10 năm 2012

 • Bổ sung KCB các loại đối tượng tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn từ 06/2020

 • Chủ hộ kinh doanh cá thể có phải tham gia BHXH bắt buộc không?

   

 • Công văn 1233/BHXH-GĐBHYT2 KCB đối tượng Hộ gia đình

  Không tiếp tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển nơi KCB ban đầu về cơ sở y tế tuyến huyện, xã đối với thẻ BHYT hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội kể từ ngày 19/03/2021. Xem chi tiết tại văn bản này.

 • Công văn 1644/BHXH-QLT hướng dẫn Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Công văn 3881/BHXH-ST Truy thu BHYT khi Báo giảm chậm

 • Công văn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 xử phạt đối với đơn vị không báo cáo thay đổi lao động