Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ do Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp như sau:

xem Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo 28/QĐ-TTg

Page1.jpg Page2.jpg

Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg

Page6.jpg Page7.jpg

Page8.jpg Page9.jpg Page10.jpg Page11.jpg