Không tiếp tục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển nơi KCB ban đầu về cơ sở y tế tuyến huyện, xã đối với thẻ BHYT hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội kể từ ngày 19/03/2021. Xem chi tiết tại văn bản này.