Kính gửi Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 


        Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2062/BHXH-TST ngày 15/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đã gửi trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, địa chỉ: hanoi.baohiemxahoi.gov.vn). Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

        1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Công văn số 1988/BHXH-TST, Công văn số 2062/BHXH-TST. 

        2. Đối với kinh phí hỗ trợ đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động: Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí cho đơn vị khi nhận được Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Mẫu 04a) hoặc thu hồi kinh phí theo Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Mẫu 04b) từ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội.

        Đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật để kịp thời được hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia BHXH để kịp thời xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định./. 

Tham khảo Hướng dẫn tóm tắt Quy trình, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 năm 2021

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

3263-2021-BHXHHN huong dan 1988.jpg