Quy định tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021 đối với Nam và Nữ trong điều kiện làm việc bình thường và một số điều kiện khác.