Công văn số 1383/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội hướng dẫn bổ sung một số nội dung về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau

Mẫu 14-HSB đề nghị hưởng BHXH 1 lần, Lương hưu... và hướng dẫn lập theo CV 1224/BHXH-VP ngày 20/04/2020 của baohiemxahoi Việt Nam