QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số: 1568 /QĐ-BHXH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội)

Bổ sung, sửa đổi Quy trình TNHS tại QĐ 1262/QĐ-BHXH 

A. DANH MỤC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phần 1: GIAO DỊCH HỒ SƠ GIẤY LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Phần 2: GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Phần 3: GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

STT

TÊN THỦ TỤC- NỘI DUNG

MÃ THỦ TỤC

TRANG

 

Phần 1: GIAO DỊCH HỒ SƠ GIẤY LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

 

1

1

Quy trình Đơn vị mới tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn nơi khác đến

101/HNO

1

2

Quy trình Báo tăng, giảm LĐ, điều chỉnh mức đóngBHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hằng tháng

102/HNO

4

2.1

Báo tăng lao động (cấp sổ BHXH, thẻ BHYT)

10201/HNO

4

2.2

Báo giảm lao động, xác nhận sổ BHXH

10202/HNO

7

3

Quy trình truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

103/HNO

9

4

Quy trình giải quyết hồ sơ chỉ tham gia BHXH bắt buộc

106/HNO

12

5

Quy trình đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595

107/HNO

15

6

Quy trình cấp BHYT đối với đơn vị SDLĐ chỉ tham gia BHYT

109/HNO

17

7

Quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

110/HNO

19

8

Quy trình đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

111/HNO

21

9

Quy trình Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

113/HNO

23

9.1

Cấp thẻ BHYT các đối tượng HGĐ, NSNN đóng và hỗ trợ đóng

11302/HNO

23

9.2

Cấp thẻ BHYT đối tượng hưởng trợ cấp BH thất nghiệp tăng mới

11303/HNO

26

9.3

Báo giảm thẻ BHYT đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

11304/HNO

27

10

Quy trình cấp lại sổ BHXH do gộp sổ (Mã nghiệp vụ mới)

20104/HNO

28

 

Cấp lại sổ BHXH do gộp (không trùng thời gian)

20104a/HNO

28

 

Cấp lại sổ BHXH do gộp (trùng không trùng thời gian)

20104b/HNO

29

11

Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

207/HNO

30

 

Phần 2: GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

 

33

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 

33

1.1

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (tăng lao động, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT)

600

33

1.2

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

601

35

1.3

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm, xác nhận sổ BHXH).

600a

36

1.4

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)

600b

39

2

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

602

40

3

Đăng ký đóng,cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

603

43

4

Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

604

46

5

Đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn quận, huyện,  tỉnh, thành phố khác đến

604a

47

6

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

605

48

7

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

 

7.1

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

607

48

7.2

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

612

52

 

Phần 3: GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

 

53

1

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng

635

53

2

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

639

55

  

 B. NHŨNG TỪ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT:

STT

Ký hiệu

Diễn giải

1

BHXH

Bảo hiểm xã hội

2

BHYT

Bảo hiểm y tế

3

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

4

BHTNLĐ-BNN

Bảo hiểm Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp

5

CĐ BHXH

Chế độ bảo hiểm xã hội

6

CST

Cấp sổ thẻ

7

CMTND/CCCD

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân

8

CMKT

Chuyên môn kỹ thuật

9

GĐV

Giám định viên

10

HCTH

Hành chính Tổng hợp

11

HĐLĐ

Hợp đồng lao động

12

HSSV

Học sinh sinh viên

13

HSĐT

Hồ sơ điện tử

14

HTLĐ

Hợp tác lao động

15

KCB

Khám chữa bệnh

16

KH-TC

Kế hoạch Tài chính

17

Lao động

18

TNHS

Tiếp nhận Hồ sơ

19

TNHS&TKQ

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

20

TN&TKQ

Tiếp nhận và Trả kết quả

21

TST

Phần mềm quản lý thu, cấp sổ thẻ

22

TNGT

Tai nạn giao thông

23

TN&QLHS

Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ

24

 

Hướng luân chuyển hồ sơ

25

 --------->

Hướng di chuyển hồ sơ (hồ sơ xác minh)

Tải PDF Word