HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHỨC DANH PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ (XÃ ĐỘI PHÓ) VÀ PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

1. Công nhân, viên chức có thời gian giữ những chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thư ký hay Uỷ viên thường trực Uỷ ban hành chính xã, Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng uỷ xã, Đảng uỷ viên thường trực (Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ chi uỷ xã, Chi uỷ viên thường trực phụ trách văn phòng Chi bộ xã ở những xã chưa tổ chức thành Đảng uỷ), xã đội trưởng, xã đội phó, chính trị viên xã đội, chính trị viên phó xã đội (nếu có) tuy không thoát ly kinh tế gia đình nhưng đã thực sự công tác, tiếp theo đó được điều động lên làm việc ở cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hay vào bộ đội, thì thời gian giữ các chức vụ trên được tính là thời gian công tác liên tục.

(Khoản 15 mục II Thông tư 13/NV ngày 04/9/1972)

2. Ở các xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển, hải đảo được bố trí phó chỉ huy trưởng quân sự chuyên trách.

- Ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm trong nội địa; các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, xét nơi nào thật cần thiết thì sau khi thống nhất với tư lệnh quân khu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định cụ thể xã, phường, thị trấn đó có phó chỉ huy trưởng quân sự là chuyên trách. Các xã, phường, thị trấn còn lại bố trí phó chỉ huy trưởng quân sự bán chuyên trách.

- Việc bổ nhiệm Phó chỉ huy quân sự chuyên trách hoặc bán chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định.

(Khoản và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ)

 3. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được hưởng sinh hoạt phí hàng tháng bằng mức của các chức danh khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ và các chế độ hiện hành của Chính phủ quy định đối với cán bộ cấp xã.

(Khoản 3 Điều 1 Nghị định số46/2000/NĐ-CPngày 12 tháng 9 năm 2000)

4. Xác định thời gian công tác ở xã trước ngày 01/01/1998 được tính là thời gian có tham gia bảo hiểm xã hội

- Đối với cán bộ xã thuộc đối tượng nêu tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP nếu có thời gian liên tục là cán bộ xã trước tháng 01/1998 với các chức danh quy định tại tiết a - điểm 15 - Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì thời gian đó được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

- Trường hợp trước tháng 01/1998 vừa có thời gian giữ các chức danh nêu tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP, vừa có thời gian liên tục giữ chức vụ chủ chốt ở xã nêu tại tiết a điểm 15 - Thông tư số 13/NV và công tác liên tục đến tháng 01/1998 thì thời gian trước tháng 01/1998 được tính là thời gian có tham gia bảo hiểm xã hội.

(Công văn số 806/BHXH-CĐCS của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn)

- Các trường hợp được tính cộng nối thời gian công tác trước ngày 01/01/1998 với thời gian đã đóng BHXH theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP để hưởng BHXH (bao gồm cả trường hợp đảm nhiệm chức danh khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP được truy đóng BHXH theo Điểm 2.2 nêu trên) thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH.

Trường hợp đảm nhiệm chức danh theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 (chức danh khác) Nghị định số 09/1998/NĐ-CP nếu trước ngày 01/01/1998 đã được bố trí đảm nhiệm chức danh này, có trong định biên theo quy định được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, hưởng sinh hoạt phí theo quy định của từng thời kỳ là liên tục công tác cho đến ngày 01/01/1998 tiếp tục đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH. Quy định tại Điểm này chỉ áp dụng đối với người đã nghỉ việc trước ngày 01/01/2010 mà chưa được giải quyết hưởng BHXH và những người đang tham gia BHXH.

(Công văn số 3188/BHXH-CSXH ngày 30 tháng 07 năm 2010 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn)

5. Các chức danh khác qui định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP gồm các chức danh nào?

Phó trưởng Công an,phó trưởng Ban chỉ huy Quân sự,...

 (Trích công văn số210/BTCCBCP-CQĐPngày 22  tháng 6  năm 2001của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ).

6. Chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ xã đội.

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004: Căn cứ vào chức danh hiện đảm nhiệm và hệ số lương cũ hiện hưởng theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP để chuyển xếp sang lương mới theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT. Riêng chức danh Xã đội phó (Phó chỉ huy trưởng quân sự) thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã theo quy định tại Điều 7Nghị định số 121/2003/NĐ-CP.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2005: tạm thời giữ mức lương và phụ cấp đã được hưởng (sau đây gọi là mức tạm hưởng) theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 này cho đến khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xếp lương và phụ cấp đối với cán bộ xã đội theo Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ (và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này, nếu có) quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ …

(TTLT số 82/2005/TTLT-BNV-BTCngày 10 tháng 8 năm 2005củaBộ Nội vụ và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức)

(Không thực hiện các quy định về xã đội phó tại Nghị định số 184/2004/NĐ-CP)

7. Việc tính thời gian giữ chức danh Phó Công an xã trước ngày 01/01/1995 để tính hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 17/HT ngày 04/01/1978 của Bộ Thương binh và Xã hội.

(Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động – TB&XH).

 8. Người lao động có thời gian đảm nhiệm các chức danh (kể cả chức danh khác có trong định biên được phê duyệt thuộc Ủy ban nhân dân)thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP mà được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 thì được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để cộng nối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau khi được điều động, tuyển dụng để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian đảm nhiệm các chức danh nêu trên, được cơ quan có thẩm quyền cử đi học chuyên môn, chính trị, sau khi hoàn thành khóa học tiếp tục giữ các chức danh này hoặc được điều động, tuyển dụng ngay vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đi học được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian đảm nhiệm các chức danh nêu trên, có thời gian gián đoạn giữ các chức danh này không quá 12 tháng thì được tính cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội, trừ thời gian gián đoạn.

(Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc).

 9. Từ 01/11/2003, theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, xã đội phó, Phó Công an xã là chức danh không chuyên trách, đóng BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, Thông tư 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 hướng dẫn Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ra chậm,nên vẫn có 1 số trường hợp thu kéo dài các chức danh này đến tháng 6/2004, thậm chí có nơi hết tháng 12/2004.

 10. Từ 01/01/2016, theo Luật BHXH số 58/2014/QH 13, xã đội phó, Phó Công an xã là chức danh không chuyên trách, được đóng BHXH bắt buộc. Xem Công văn 2810/LĐTBXH-BHXH ngày 30/07/2020 của Bộ LĐTBXH về Thu BHXH bắt buộc đối với Phó trưởng Công an xã, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

Với các quy định nêu trên, từ 10/2003 trở về trước, chức danh xã đội phó, Phó Công an xã sẽ được tính hưởng BHXH nếu có trong định biên được phê duyệt thuộc Ủy ban nhân dân. 

Nguồn: được hệ thống bởi chị Bùi Thu Hằng - TP Chế độ BHXH tỉnh Quảng Ngãi.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội