Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP và Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng lương cơ sở, lương Tối thiểu vùng từ 01/7/2024. Đơn vị kiểm tra và thực hiện điều chỉnh mức đóng cho NLĐ như sau:

Dieu chinh luong 2024 ntn.jpg

Nhìn chung, có sự thay đổi về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới về Lương tối thiểu vùng, Lương trần BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị phải thực hiện lập báo cáo D02-LT. Cụ thể:

 I- Điều chỉnh tăng lương và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với đơn vị đóng theo Hệ số:

- Đơn vị không phải thực hiện điều chỉnh tăng giảm mức lương nếu không có lao động Hợp đồng có mức lương > 36.000.000

- Đơn vị chỉ phải thực hiện điều chỉnh tăng giảm hệ số nếu có biến động (do thực hiện theo hệ số lương cơ sở). 

- Đơn vị phải thực hiện trích, nộp BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN (nếu có) theo mức lương cơ sở 2.340.000 x (hệ số lương + phụ cấp).

II- Điều chỉnh tăng lương và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... đóng BHXH theo mức lương tiền đồng:

1. Điều chỉnh mức lương (lương theo HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ, QĐ tăng lương) chung, thay đổi Tỷ giá USD, EUR:

- Đơn vị thực hiện điều chỉnh mức lương cho các lao động trong đơn vị được tăng lương định kỳ trong tháng hoặc thay đổi tỷ giá ngoại tệ và Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như bình thường (Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600).

- Đảm bảo mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN Không thấp hơn mức lương Tối thiểu vùng +7% (nếu có trong quy chế lương) quy định từ tháng 07/2024 tương ứng các vùng:

 + Vùng I: 4.960.000 đồng/tháng;

 + Vùng II: 4.410.000 đồng/tháng;

 + Vùng III: 3.860.000 đồng/tháng;

 + Vùng IV: 3.450.000 đồng/tháng.

LTTV 2024.jpg

2. Đối với lao động có mức lương + các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN > 36.000.000 (Mức lương Trần BHXH cũ trước 07/2024) và > ML trần BHTN cũ tương ứng từng vùng I, II, III, IV là: 93.600.000đ, 83.200.000đ, 72.800.000đ, 65.000.000đ.:

Đơn vị Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600 - phương án DC (điều chỉnh chung mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, không nên dùng chỉ điều chỉnh BHTN) theo Mức lương + các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hiện tại (kể cả được điều chỉnh lương trong tháng). Mức đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN sẽ được đóng theo mức trần BHXH mới từ tháng 07/2024 là 46.800.000 đồng/tháng và mức lương BHTN mới không được vượt quá mức trần BHTN theo từng vùng theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tương ứng với từng vùng là: I = 99.200.000đ, II = 88.200.000đ, III = 77.200.000đ, IV = 69.000.000đ.

Lưu ý:

- Đơn vị có thể lập chung D02-LT đối với tất cả lao động có điều chỉnh mức lương tại mục 1 và 2 nêu trên hoặc có thể tách riêng cho tiện quản lý.

- Lao động đang nghỉ TS cũng thực hiện điều chỉnh lương như lao động đang đi làm.

Xem hướng dẫn Đơn vị có phải tăng 7% đào tạo, 5% nặng nhọc, độc hại cho người lao động từ 07/2024 không?

III- Nếu đơn vị không điều chỉnh hoặc không kịp thời điều chỉnh thì gặp vấn đề gì?

1. Chậm nhất đến ngày 31/07/2024 đơn vị phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mức lương cho người lao động theo quy định kể từ 07/2024.

2. Trường hợp đơn vị không thực hiện điều chỉnh hoặc chậm điều chỉnh thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời tự động điều chỉnh mức lương của lao động như sau để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thu kịp thời:

- Lao động có mức lương + phụ cấp (đã báo theo HĐLĐ và BHTN) cao hơn mức lương trần BHXH cũ 36.000.000tự động điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN kể từ 07/2024 theo mức lương + phụ cấp đơn vị đã báo trong lần điều chỉnh gần nhất.

3. Sau khi BHXH tự động điều chỉnh, đơn vị vẫn thực hiện đề nghị điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định. Trường hợp lao động nào bị bỏ sót chưa tự động tăng theo nội dung trên thì đơn vị vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều chỉnh lương và tính lãi theo quy định (nguyên tắc đơn vị phải làm báo cáo tăng, giảm mẫu D02-LT).

Các đơn vị Điều chỉnh mức lương trần BHXH, BHTN trên phần mềm IVan như hình hướng dẫn sau:
chọn Điều chỉnh khác và điền mức lương hợp đồng, PC lương, PC khác đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng như Ghi chú Nội dung Điều chỉnh Lương trần BHXH, BHYT

DC luong tran IVan.jpg

Xem Danh mục Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng, Lương trần BHXH, BHYT, BHTN các năm 

BHXH Hà Nội và TP.HCM hướng dẫn thực hiện theo Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng từ 07/2024

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin