Đơn vị có phải tăng tăng 7% đào tạo, 5% nặng nhọc, độc hại theo mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ cho người lao động từ 01/07/2024 không?

Co phai tang 7 phan tram tu 2024.jpg

Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ nêu rõ: 

"3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động."

Như vậy kể từ 07/2022 (Nghị định 38/2022/NĐ-CP), việc cộng thêm 7% đào tạo cho người lao động hay không là phụ thuộc vào quyền quyết định của đơn vị. Khi đó:

1. Khuyến khích đơn vị thì tiếp tục được thực hiện các chế độ tiền lương trong nội dung quy chế trả lương đã thỏa thuận, cam kết có lợi cho người lao động như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

2. Nếu đơn vị không thực hiện cộng 7% đào tạo vào lương tối thiểu vùng mới (bản thân lương tối thiểu vùng cũ + 7% đang cao hơn lương tối thiểu vùng mới một chút) thì:

- Đơn vị/Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

Phải tiến hành rà soát các nội dung thỏa thuận trong HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy định của đơn vị nếu có 7% đào tạo hay 5% NNĐH để điều chỉnh lại cho phù hợp. Đặc biệt không được cắt, giảm chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm đêm... và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật lao động như phụ cấp nặng nhọc, độc hại (NNĐH)...

- Thực hiện thỏa thuận lại bằng phụ lục hợp đồng lao động, điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy định của đơn vị theo nội dung mới. 

- Trường hợp lao động NNĐH không được tính cao hơn 5% nhưng vẫn phải đảm bảo phụ cấp nặng nhọc, độc hại đối với công việc NNĐH theo quy định của pháp luật lao động. 

Việc điều chỉnh Không cộng 7% đào tạo, 5% NNĐH vào lương tối thiểu vùng mới so với Lương tối thiểu vùng cũ có 7%, 5% cũng chênh lệch giảm từ 50.000 đến hơn 200.000 đồng.

- Không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Xem Đơn vị có phải tăng 7% đào tạo cho người lao động từ 07/2022

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin