Người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng công ty nợ tiền BHXH thì có được hưởng hưu trí không?

Theo quy định tại Điều 46 Văn bản 922/VBHN-BHXH hợp nhất QĐ 490 sửa đổi QĐ 505, 595 quy định:

"1.2. Đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH."

Như vậy đơn vị đang hoạt động phải thực hiện đóng đủ tiền BHXH đến tháng người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Công ty phải làm Công văn đề nghị Tách đóng bao gồm tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN + tiền lãi chậm đóng đối với riêng người lao động đó (hay còn gọi là Tách đóng).

Đối với Công ty đã/đang phá sản, giải thể thì được chốt sổ đến tháng đơn vị đóng đủ để giải quyết chế độ hưu trí... theo quy định tại Công văn 1025/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động TBXH về giải quyết đối với LĐ trong đơn vị nợ

 

Cty no co duoc huong huu tri ko.jpg