Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Nội dung Công văn 3819/BHXH-CĐBHXH và 3828/BHXH-KHTC ngày 17/08/2021 về việc thực hiện chi trả các chế độ ngắn hạn cho người lao động vào tài khoản cá nhân (ATM) như sau:

tải mẫu 06-CBH tại Google Drive hoặc tại Mediafire

3828-2021-BHXHHN-KHTC ve quyet toan che do BHXH ngan han.jpg

 

3819-2021-BHXHHN-CDBHXH chi tra om, TS qua ATM.JPG

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội  

Nội dung Công văn 3819/BHXH-CĐBHXH yêu cầu:

Hiện nay trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để đảm bảo công tác chi trả các chế độ BHXH an toàn, kịp thời, đúng thời gian quy định và đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch. BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội khi lập hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thực hiện cung cấp thông tin tài khoản cá nhân của người lao động nhận trợ cấp (tức tài khoản ngân hàng, ATM) để cơ quan BHXH làm căn cứ thực hiện chi trả, đảm bảo 100% người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố nhận chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua tài khoản cá nhân. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nội dung Công văn 3819/BHXH-CĐBHXH đề nghị các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng quy định tại tiết b, điểm 2.2.1, khoản 2.1, mục 2, điều 5 Quyết định số 166/QĐ-BHXH: Khi cơ quan BHXH chuyển kinh phí cho đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) để chi trả cho người lao động không có tài khoản cá nhân theo Danh sách C70a-HD, đơn vị SDLĐ có trách nhiệm tổ chức chi trả cho người lao động theo đúng quy định. Trường hợp sau khi đơn vị SDLĐ tổ chức chi trả mà người hưởng chưa nhận thì trong vòng 01 tháng kể từ khi nhận được kinh phí do cơ quan BHXH chuyển đến, đơn vị lập Danh sách 6-CBH (theo mẫu đính kèm) và chuyển lại cơ quan BHXH kèm theo số tiền người lao động chưa nhận; căn cứ danh sách C70b-HD và mẫu 6-CBH do đơn vị SDLĐ chuyển đến, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả trực tiếp cho người lao động khi người lao động có nhu cầu nhận tiền.

2. Đơn vị SDLĐ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi khiếu nại của người lao động (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp quá 01 tháng kể từ khi nhận được kinh phí do cơ quan BHXH chuyển đến, đơn vị không chi trả hoặc chưa chi trả hết cho người lao động nhưng không lập Danh sách 6-CBH đồng thời không chuyển trả cơ quan BHXH số tiền người lao động chưa nhận.

3. Hướng dẫn, vận động người lao động trong đơn vị nhận tiền trợ cấp các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua tài khoản cá nhân, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động quan tâm phối hợp thực hiện./.