Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT trên VssID để khám, chữa bệnh BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3689 /BHXH-QLT

V/v đảm bảo quyền lợi KCB BHYT
cho người tham gia BHYT

               Hà Nội, ngày  05 tháng  08 năm 2021

 

Kính gửi:

 

 

 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ.

               

        Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội thành phố (BHXH) Hà Nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, BHXH các quận, huyện, thị xã, Văn phòng và các phòng nghiệp vụ (gọi chung là đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

        1. Đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp nhận và giải quyết các trường hợp người tham gia BHYT sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số thay thế cho thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT theo đúng quy định tại Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của BHXH Việt Nam. Yêu cầu các cơ sở KCB không gây khó khăn, phiền hà cho người tham gia BHYT khi đi KCB.

        2. Yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thực hiện ngay các nội dung sau:

        2.1. Đối với các trường hợp gia hạn thẻ BHYT không in thẻ BHYT giấy, chỉ gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu hiện đang quản lý. Trường hợp cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, rách yêu cầu cán bộ, viên chức chủ động hướng dẫn người tham gia BHYT cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để đi KCB (không in lại thẻ BHYT). Xem Hướng dẫn đăng ký BHXH số - VssID đối với công dân đã có CMT/CCCD

        2.2. Thực hiện đúng các quy trình, quy định của BHXH Việt Nam về việc cấp và gia hạn thẻ BHYT; chủ động hướng dẫn người tham gia BHYT cài đặt thành công để sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB, tạm thời chưa in thẻ BHYT giấy đối với các trường hợp sau:

        - Cấp lại thẻ BHYT khi thay đổi thông tin trên thẻ BHYT: mã quyền lợi hưởng, nơi đăng ký KCB ban đầu, nhân thân người có thẻ BHYT,..;

        - Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

        - Đối với người lao động báo tăng tham gia BHXH, BHYT trong các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

        2.3. Phòng Giám định BHYT 1, 2 Phối hợp với các cơ sở KCB và các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người tham gia BHYT.

        2.4. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHYT.

        - Chủ động phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm, các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHYT hướng dẫn ngay việc cài đặt ứng dụng VssID.

        - Cung cấp số điện thoại, phân công cán bộ, viên chức, người lao động theo dõi hỗ trợ và phê duyệt tài khoản cho người tham gia BHYT trong việc cài đặt ứng dụng VssID và chủ động liên hệ người tham gia BHYT hướng dẫn cài đặt thành công ứng dụng VssID.

        - Đối với quy trình cấp thẻ BHYT: Ngay sau khi thẻ BHYT được gia hạn trên dữ liệu, cán bộ, viên chức được phân công thông báo ngay đến các đơn vị, người tham gia BHYT được biết và cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng đi KCB. Trường hợp người tham gia BHYT chưa nộp được ngay tờ khai Mẫu số 01 cho cơ quan BHXH thì có thể gửi ảnh chụp tờ khai đến cơ quan BHXH và cam kết sau thời điểm hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của UBND thành phố thì nộp tờ khai đến cơ quan BHXH theo đúng quy định.

        BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết.

        Trân trọng./

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- UBND TP (để b/c);
- Các Sở: YT, LĐTBXH (để p/h);
- Trung tâm giới thiệu việc làm (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ (để c/đ);
- Các ĐVSDLĐ trên địa bàn TPHN (để t/h);
- Người tham gia BHYT (để t/h);
- Cổng TTĐT BHXHTP;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đàm Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg Page2.jpg