Công văn số 778/BHXH-TST ngày 23/03/2023 của BHXH Việt Nam trả lời Công văn số 339/BHXH-TST ngày 28/02/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với chức danh Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

778-2023-BHXHVN Dong BHXH dvoi chu so huu DN (Hai Phong).jpg

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

       Trả lời Công văn số 339/BHXH-TST ngày 28/02/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với chức danh Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

       Căn cứ quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

       Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Khoản 6, Điều 1 Luật BHYT sửa đổi năm 2014, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 28/2015/NĐCP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN, Khoản 4 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Vì vậy, trường hợp Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có hưởng tiền lương thì phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

       Yêu cầu BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện theo nội dung trên./.