Trường hợp truy thu của cá nhân bị tính lãi thì sẽ tính lãi gộp của số phải đóng của từng tháng (từng người một) đến tháng báo cáo. Bạn có thể tham khảo file excel tại địa chỉ: http://www.linhquang.vn/ho-tro/download-mau-bieu-phan-mem/152-download-mau-bieu-quyet-dinh-1111qd-bhxh