Xem: Hướng dẫn Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo công văn liên ngành Y tế - BHXH số 1246/HD-YT-BHXH

Phụ lục số 1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆN NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU

Phụ lục số 2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN THÀNH PHỐ, TRUNG ƯƠNG NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU

Phụ lục số 3: DANH SÁCH CƠ SỞ KCB DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ SỔ KHÁM BỆNH DO BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VÀ BAN BẢO VỆ SỨC KHỎE THÀNH PHỐ CẤP

Phụ lục số 4: DANH SÁCH Y TẾ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU


Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Phụ lục 4