HƯỚNG DẪN

Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2015

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (KCB ban đầu) và chuyển tuyến KCB BHYT;

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quy chế phối hợp Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội số 411/LN-YT-BHXH ngày 12/02/2010 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố về hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở KCB trên địa bàn, khả năng đáp ứng của các cơ sở KCB, Liên ngành Y tế - BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn, quy định đối tượng, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2015 như sau:

1. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Danh sách các cơ sở KCB theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến Trung ương

2.1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nơi người tham gia bảo hiểm y tế thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) hoặc giáp ranh giữa các huyện.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 02 đính kèm)

2.2. Người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tại Mục 1 và Điểm 2.1 Mục 2 nêu trên và được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trong các trường hợp sau:

- Đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị. Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của Thành phố (đã được Ban Bảo vệ sức khỏe Thành phố cấp sổ khám bệnh) được đăng ký KCB ban đầu tại các phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố hoặc các phòng khám sức khỏe cán bộ.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 03 đính kèm).

- Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT: Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, hạng I, hạng II trực thuộc Bộ Quốc phòng; Viện Y học cổ truyền Quân đội.

3. Đăng ký KCB ban đầu tại các y tế cơ quan, đơn vị, trường học

Các đơn vị này chỉ nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 04 đính kèm).

4. Tổ chức thực hiện

Năm 2014,BHXH thành phố Hà Nội đã thông báo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu của năm 2015 để người tham gia BHYT lựa chọn đăng ký KCB ban đầu.

Tuy nhiên để đảm bảo tính ổn định, tránh xáo trộn trong đăng ký KCB ban đầu, Sở Y tế và BHXH Thành phố thống nhất số lượng thẻ đăng ký ban đầu tại từng cơ sở KCB trên cơ sở số lượng thẻ thực tế đã đăng ký tại từng cơ sở KCB. Giao phòng Cấp sổ, thẻ thuộc BHXH Thành phố hằng tháng có trách nhiệm thông báo số lượng thẻ được đăng ký KCB ban đầu tại từng cơ sở KCB để BHXH huyện hướng dẫn người tham gia BHYT.

Trường hợp số lượng thẻ đăng ký vượt quy định tại cơ sở KCB thì các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH huyện giải quyết cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn huyện nếu có nguyện vọng.

Đối với việc đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế xã, phường: Người tham gia BHYT được quyền đăng ký, không giới hạn số lượng thẻ đăng ký tại trạm y tế xã, phường.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH các huyện hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và người tham BHYT lựa chọn đăng ký KCB ban đầu theo đúng quy định tại Hướng dẫn này.

Văn bản này thực hiện trong năm 2015, thay thế các văn bản hướng dẫn về đăng ký KCB ban đầu đã ban hành trước đó. Năm 2016, Liên ngành căn cứ khả năng tổ chức KCB của từng cơ sở KCB BHYT, số lượng thẻ theo từng nhóm tham gia BHYT trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã để phân bổ số lượng thẻ, cơ cấu thẻ hợp lý. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Liên ngành (qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) để thống nhất xem xét giải quyết./.

 

SỞ Y TẾHÀ NỘI

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

                    Lưu Thị Liên

  BHXH TP PHỐ HÀ NỘI

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

                  Nguyễn Đức Hòa

 

Nơi nhận:

- Giám đốc SYT, BHXH Thành phố (để báo cáo);

- Các PGĐ BHXH TP, PGĐ SYT Lưu Thị Liên (để chỉ đạo);

- Các phòng nghiệp vụ BHXH TP HN (để thực hiện);

- BHXH các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);

- Phòng Nghiệp vụ Y, TCKT thuộc SYT (để thực hiện);

- Lưu: VT SYT, VT BHXH (06 bản).