Thông báo 3436/BHXH-TB ngày 30/12/2014 của BHXH Thành phố Hà Nội:

Thông báo
Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT,BHTN và mức lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng, chậm đóng

 

1. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Căn cứ Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các doanh nghiệp như sau:

Vùng I mức lương: 3.100.000đ/tháng

Vùng II mức lương: 2.750.000đ/tháng

Vùng III mức lương: 2.400.000đ/tháng

Vùng IV mức lương: 2.150.000đ/tháng
Mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường.

Mức tiền lương tháng đóng BHTN cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng BHTN.
 

2. Mức lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng, chậm đóng

- Mức lãi suất tính lãi của số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo quy định tại Quyết định số 1111/BHXH-QĐ ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định Quản lý thu BHXH, BHYT; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT bằng lãi suất đầu tư từ quỹ BHXH do BHXH Việt Nam thông báo.

- Mức lãi suất tính lãi của số tiền BHYT chưa đóng, chậm đóng bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội thông báo để Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sử dụng lao động được biết làm căn cứ thực hiện.