Thực hiện Điều 91, 92 và Điều 100 Luật BHXH về quy định mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc và Quỹ BHXH tự nguyện, kể từ 01/01/2016, mức đóng BHXH sẽ có sự thay đổi. Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH; người sử dụng lao động đóng bằng 18%. Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 26% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất). Mức đóng BHTN và BHYT vẫn chưa có sự thay đổi là 2% (người lao động 1% và đơn vị 1%) và 4,5% (người lao động 1,5% và đơn vị 3%).
 

  BHXH BHYT BHTN
I- Tổng tỷ lệ 26 4,5 2
1. Phân theo đối tượng đóng:      
- Đơn vị 18 3 1
- Người lao động 8 1,5 1
2. Phân theo quỹ:      
- Quỹ Hưu trí, tử tuất (dài hạn) 22    
- Quỹ ốm đau, thai sản (ngắn hạn) 3    
- Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (ngắn hạn) 1    

Để cập nhật tỷ lệ trong phần mềm FPMS xem bài: Cập nhật tỷ lệ thu BHXH, BHYT, BHTN từ 01/2014

 tylethu