Từ 01/2014 tỷ lệ BHXH tăng từ 24% lên 26%, tỷ lệ BHYT và BHTN giữ nguyên là 4,5% và 2%, tỷ lệ giữ lại để chi các chế độ ngắn hạn tại đơn vị là 2%.Để thay đổi tỷ lệ đóng trong phần mềm FPMS làm tương tự như hướng dẫn thay đổi tỷ lệ từ 2012 dưới đây.

 

Từ 01/2012 tỷ lệ BHXH tăng từ 22% lên 24%, tỷ lệ BHYT và BHTN giữ nguyên là 4,5% và 2%, tỷ lệ giữ lại để chi các chế độ ngắn hạn tại đơn vị là 2%. Để thay đổi tỷ lệ đóng trong phần mềm FPMS làm như sau:

(Lưu ý: Tỷ lệ thu phải được cập nhật thay đổi từ tháng 1 rồi mới làm phát sinh của tháng 1)

1- Vào mục Bao hiem chọn Danh mục tỷ lệ thu:

 1

 

2- bấm chọn Thêm:

2
Điền vào tháng hiệu lực 01/2012, tỷ lệ BHXH 24, BHYT 4.5, BHTN 2, tỷ lệ để lại 2

 

3- Bấm Ghi để lưu lại

3