Từ tháng 05/2011, Mức lương tối thiểu chung tăng lên mức 830.000đ và Mức lương trần BHXH, BHYT, BHTN tăng lên mức 16.600.000đ.
Tiến hành các thao tác để cập nhật trong phần mềm FPMS như sau:
1- Đăng nhập bằng Người dùng thường sử dụng.

2- Vào mục Bao hiem => chọn Danh mục lương tối thiểu:
ltt2011

Sau đó bấm Thêm để thêm thời điểm Mức lương tối thiểu chung mới:

ltt01

Sau khi bổ xung thông tin thì bấm Ghi để kết thúc:
ltt02

3- Vào mục Bao hiem => chọn Danh mục lương trần:
Các bước làm tương tự như cập nhật Danh mục lương tối thiểu ở trên.
bấm Thêm và nhập thời điểm tăng Mức lương trần mới:

ltran01sau khi cập nhật xong bấm Ghi để kết thúc:

ltran02

4- Điều chỉnh mức lương trần mới cho những người có mức lương vượt trần cũ (ML > 14.600.000đ):
Vào mục Bao hiem => chọn Điều chỉnh mức đóng vượt trần
Chọn Năm 2011 tháng 05 rồi bấm Kiểm tra => bấm Điều chỉnh
Lưu ý: chức năng này chỉ điều chỉnh những người có mức lương hợp đồng đã nhập vào phần mềm > 14.600.00đ. Trường hợp mức lương đã nhập trước đó chỉ là 14.600.000 thì tiến hành lập phương án điều chỉnh mức lương mới (DC) như bình thường.