Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP tăng mức lương tối thiểu vùng từ tháng 10 năm 2011 đối với các vùng như sau:

      Vùng         

   Mức lương tối thiểu vùng    

chưa qua đào tạo 

   Mức lương tối thiểu vùng

 đã qua đào tạo

I

2.000.000 đồng/tháng

2.140.000 đồng/tháng

II

1.780.000 đồng/tháng

1.904.600 đồng/tháng

III

1.550.000 đồng/tháng

1.658.500 đồng/tháng

IV

1.400.000 đồng/tháng

1.498.000 đồng/tháng

Nghị định này quy định chung mức lương tối thiểu vùng đối với cả DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Khuyến khích các DN trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng.