Quyết định Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

490-QD-BHXH T1.JPG

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 490/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Trong đó: 

Điều 1. Thay thế một số cụm từ tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

  1. Thay thế cụm từ "Đại lý thu” thành cụm từ “Tổ chức dịch vụ”.
  2. Thay thế cụm từ “Nhà trường” thành cụm từ “Cơ sở giáo dục”.
  3. Thay thế cụm từ “Ban Thu”, “Ban Sổ - Thẻ” thành cụm từ “Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ”.
  4. Thay thế cụm từ “Phòng/Tổ quản lý thu”, “Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ” thành cụm từ “Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ”.
  5. Thay thế cụm từ “Phòng quản lý thu”, “Phòng cấp sổ, thẻ” thành cụm từ “Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ”.
  6. Thay thế từ “nợ” thành cụm từ “chậm đóng”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 Sửa đổi, bổ sung QĐ 505 

và Nội dung đầy đủ Quy trình tại Văn bản 922/VBHN-BHXH hợp nhất QĐ 490 sửa đổi QĐ 505, 595

và Phụ lục kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của BHXH Việt Nam

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS mới nhất 2023 theo QĐ 490/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu D02-LT mới nhất 2023 theo QĐ 490/QĐ-BHXH

490-QD-BHXH T19.JPG