Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc bắt đầu có hiệu lực kể từ 01/09/2021, bao gồm:

    ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 2

    CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6

3. Bổ sung vào cuối khoản 3 Điều 6

4. Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 Điều 7

    CHẾ ĐỘ THAI SẢN

5. Bổ sung điểm c và điểm d vào khoản 2 Điều 9

6. Sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 10

7. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 10

8. Bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 13

9. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 13

10. Sửa đổi Điều 14

    CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

11. Sửa đổi khoản 2 Điều 15

12. Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 15

13. Bổ sung khoản 5 vào Điều 15

14. Sửa đổi Điều 16

15. Sửa đổi khoản 1 Điều 17

16. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 17

17. Sửa đổi khoản 5 Điều 18

18. Sửa đổi khổ cuối khoản 1 Điều 20

19. Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 20

20. Sửa đổi khoản 4 Điều 20

21. Bổ sung khoản 6 vào Điều 20

22. Bổ sung sau khổ thứ nhất khoản 2 Điều 21

    CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

23. Bổ sung cuối khoản 1 Điều 25

24. Bổ sung Điều 27a sau Điều 27

25. Bổ sung Điều 27b sau Điều 27

    QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI và QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

26. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 30

27. Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 31

28. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 35

29. Bổ sung khoản 3 vào Điều 38

Tất cả những sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021.

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg