Trích và nộp BHXH theo Quyết định 23/2021-TTg và Nghị quyết 68 năm 2021 của Chính phủ như thế nào?

Theo quy định tại Quyết định 23/2021-TTg và Nghị quyết 68 năm 2021 của Chính phủ, các đơn vị gặp khó khăn, đủ điều kiện có thể được Tàm dừng đóng quỹ Hưu trí - tử tuất, không phải nộp quỹ Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp để chi phòng chống dịch cho người lao động tại đơn vị. Do đó từ tháng 07/2021 khi Trích và Nộp cần lưu ý:

I- Đối với tất cả các đơn vị được Giảm mức đóng BH TNLĐ-BNN còn 0% (do chủ sử dụng lao động trích đóng):

Tham khảo Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN và BH TNLĐ-BNN năm 2021

1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN vẫn thực hiện trích đủ theo quy định:

+ 32% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên

+ 25,5% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (nếu có).

+ 8% đối với Lao động người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT (mã đơn vị IC... nếu có)

+ 4,5 % đối với Lao động người nước ngoài chỉ tham gia BHYT (mã đơn vị BW... nếu có)

2. Nộp tiền cho cơ quan BHXH:

Đối với các lao động trên (trừ Lao động người nước ngoài chỉ tham gia BHYT - mã đơn vị BW...) khi nộp tiền cho cơ quan BHXH thì đơn vị để lại 0,5% số tiền trích TNLĐ-BNN để chi hỗ trợ phòng chống dịch cho người lao động. Cụ thể mức nộp cho BHXH như sau:

+ 31,5% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên

+ 25% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (nếu có).

+ 7,5% đối với Lao động người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT (mã đơn vị IC...nếu có)

+ 4,5 % đối với Lao động người nước ngoài chỉ tham gia BHYT (mã đơn vị BW...nếu có)

II- Đối với đơn vị đủ điều kiện được Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất:

Ngoài được Giảm mức đóng BH TNLĐ-BNN còn 0% như ở trên thì đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất đối với các lao động đang tham gia BHXH.

1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN:

+ 10% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên

+ 3,5% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (nếu có).

+ 8% đối với Lao động người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT (mã đơn vị IC... nếu có)

+ 4,5 % đối với Lao động người nước ngoài chỉ tham gia BHYT (mã đơn vị BW... nếu có)

2. Nộp tiền cho cơ quan BHXH:

+ 9,5% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên

+ 3% đối với lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (nếu có).

+ 7,5% đối với Lao động người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT (mã đơn vị IC...nếu có)

+ 4,5 % đối với Lao động người nước ngoài chỉ tham gia BHYT (mã đơn vị BW...nếu có)

Khi lao động Nghỉ việc hoặc hết thời hạn được Tạm dừng đóng vào quỹ HT-TT thì đơn vị phải Trích và đóng bù toàn bộ các tháng đã được tạm dừng.

 

Nếu đơn vị vẫn nộp cả 0,5% thì có sao không? Câu trả lời là "Không sao cả", tuy nhiên khi đó BHXH sẽ ghi nhận đơn vị nộp thừa tiền vì đã được trừ 0,5% vào số phải nộp hàng tháng.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội