Công văn 5251/BHXH-QLT ngày 03/12/2018 hướng dẫn thu BHXH bắt buộc Người Nước ngoài theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP từ 12/2018

Các đơn vị lưu ý một số điểm sau:

1. Đối tượng tham gia:
1.1. Từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
1.2. Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH
Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.
1.3. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo từng hợp đồng đã giao kết.

2. Mức đóng:
2.1 Từ ngày 01/12/2018
Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng
đóng BHXH của người lao động gồm:
+ 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản
+ 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
* Ngoài ra Người lao động trên phải tham gia BHYT bắt buộc: 1,5% trong đó Người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 4,5%.
Như vậy Tổng cả BHXH, BHYT là 8% nhé. Trong đó chủ sử dụng lao động đóng 6,5%, người lao động đóng 1,5% BHYT.

Tham khảo Chi tiết mức đóng (tỷ lệ) BHXH, BHYT, BHTN và BH TNLĐ-BNN từ 06/2017

3. Chế độ BHXH:
3.1 Từ 01/12/2018 Người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.
3.2 Từ 01/01/2022 Ngoài các chế độ BHXH nêu tại mục 3.1, người lao động còn được hưởng các chế độ sau: - Chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội - Các trường hợp hưởng BHXH một lần: thực hiện theo khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.
3.3. Thực hiện chuyển đổi chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng.

4. Thủ tục hồ sơ
4.1. Đối với người lao động
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH), chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin.
4.2. Đối với đơn vị
- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) báo tăng lao động tham gia BHXH.

Chú ý:
* Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.

** Người lao động là người nước ngoài trên 60 tuổi Chỉ tham gia BHYT. Nếu trước khi đủ 60 tuổi đã tham gia BHXH theo quy định trên thì kể từ sau khi đủ 60 tuổi sẽ Không tham gia BHXH nữa, đơn vị báo Giảm lao động tham gia BHXH (mã đơn vị IC) và báo tăng lao động Chỉ tham gia BHYT (mã đơn vị BW).

Xem Tăng BHXH đối với Người nước ngoài và BHXH tự nguyện từ 01/2022

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội 

Tải Công văn 5251/BHXH-QLT (PDF)