Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

- Cách làm trong Excel 2007/2010 như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 4, 5, 6 như phía dưới.

- Cách làm trong Excel 2003 như sau:
1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
2. Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
3. Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass. Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet )
4. Copy đoạn mã (cuối bài hoặc tải về) vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) => Hình 1


5. Máy hỏi bạn có muốn xử lý nó không ? Nếu muốn bấm YES => Hình 2

6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Và có thông báo sau khi phá Pass thành công. => Hình 3

======================

Mã:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
  If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
  vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
    ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
    Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
    Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub