Công văn số 6009/BHXH-QLT ngày 10/12/2021 của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông báo Tăng tỷ lệ đóng BHXH đối với Lao động người nước ngoài và Mức lương đóng BHXH tự nguyện kể từ 01/2022, cụ thể như sau:

I. Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mức đóng BHXH hàng tháng cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

"Điều 12. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 13. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (được giảm còn 0% từ 07/2021 đến 06/2022 theo Quyết định 23/2021-TTg)

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022."

Ngoài ra vẫn tiếp tục đóng BHYT bắt buộc 4,5%. Như vậy, tổng tỷ lệ đóng vào quỹ BHXH, BHYT và TNLĐ-BNN đối với lao động người nước ngoài kể từ 01/2022 là 30%. Trong đó: Người lao động đóng 9,5%, Người sử dụng lao động đóng 20,5%. Riêng từ 01/2022 đến 06/2022 là 29,5% do được giảm BHTNLĐ-BNN còn 0% theo Quyết định 23/2021-TTg)

II. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng. (Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Xem Hướng dẫn thu BHXH bắt buộc Người Nước ngoài theo NĐ143 từ 12/2018

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội 

6009-BHXH-QLT.JPG