Ngày 08/7/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn 1988/BHXH-TST hướng dẫn triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021-TTg hỗ trợ người lao động và đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với các nội dung đáng chú ý: 

1. Đơn vị được Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất.

2. Xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định 23/2021-TTg

3. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề.

4. Xác nhận theo quy định tại Chương IV, V, VI Quyết định 23/2021-TTg:

- Danh sách người lao động TẠM HOÃN HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu 05; 

- Danh sách người lao động ngừng việc theo mẫu 06;

- Danh sách lao động theo mẫu 13a, b, c.

5. Giảm mức đóng bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp còn 0% theo quỹ lương và Thông báo đến đơn vị hàng tháng.

Tham khảo Công văn 1988/BHXH-TST BHXH Việt Nam  hướng dẫn Quyết định 23/2021-TTg hướng dẫn Nghị quyết 68/NQ-CP và 

Nghị quyết 68 năm 2021 của Chính phủ

3cs ho tro theo qd23.jpg ho tro ngung nghi viec.jpg