Công văn số 376/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT với nội dung đáng chú ý sau: 

376-2023-BHXHVN HD thuc hien TT18 thay the TT56 p1.JPG

376-2023-BHXHVN HD thuc hien TT18 thay the TT56 p2.JPG

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

 Kính gửi:
- Bảo hiểm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Thông tư số 18/2022/TTBYT ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam gửi Thông tư số 18/2022/TTBYT nêu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động theo đúng quy định, trong đó đặc biệt lưu ý một số nội dung thực hiện từ ngày 15/02/2023 như sau:

1. Hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật BHXH hướng dẫn tại tiết a4, điểm 1.2.3, khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH được điều chỉnh như sau:
Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS: Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên.
Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng BHXH một lần: Hồ sơ là Biên bản giám định y khoa phải kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Trường hợp người lao động lưu trú tại Trạm Y tế xã, được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, BHXH tỉnh căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế để thực hiện.

3. Trường hợp người lao động tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với khoảng thời gian người bệnh điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi tử vong được căn cứ vào thời gian ghi trên Giấy báo tử theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế.

4. Nghiên cứu các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục 3, Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT nêu trên để triển khai thực hiện.

Đề nghị BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân nghiên cứu, tổ chức thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động theo đúng quy định, trường hợp phát sinh vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam qua Ban Thực hiện chính sách BHXH./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Hùng Sơn