Do dịch Covid-19, đơn vị gặp khó khăn cần tạm hoãn hợp đồng lao động? Đơn vị có thể sử dụng mẫu dưới đây:

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tải file (.doc) Mẫu thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ 

 Lưu ý: Tạm hoãn HĐLĐ thì sẽ nghỉ KL và không đóng BHXH... Xem thêm Hướng dẫn thu BHXH đối với lao động phải nghỉ do dịch COVID-19

Tên đơn vị cấp trên..................                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị:...........................                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                           Ngày ...... tháng ...... năm 2020

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

- Căn cứ Quyết định số:..........ngày.............của............ về việc thành lập đơn vị;
- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012.
- Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
- Căn cứ hợp đồng lao động giữa........... (tên đơn vị) và ông (bà)........... ký ngày..............;
- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày........... của ông (bà).................  (chức danh, phòng ban đang công tác).

 

THỎA THUẬN

 

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa............... (tên đơn vị) và ông (bà).............ký ngày............... kể từ ngày............đến hết ngày......................ông (bà) .................có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ...................(nơi người lao động đang công tác).

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ................ không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ............ (tên đơn vị) ............(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà)..................đến hết ngày...............(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)............... phải có mặt tại................(tên đơn vị). Trong trường hợp hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại ............(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,.......... (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)...............phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của............. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ...............không đồng ý với sự phân công của .............(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ.
 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG