01-003: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
01-004: Bệnh viện ĐK Đống Đa
01-007: Bệnh viện E
01-010: Bệnh viện Giao thông vận tải trung ương
01-013: Bệnh viện Đa Khoa Nông nghiệp
01-015: Bệnh viện 354
01-016: Bệnh viện 103
01-018: Viện Y học Phòng không - Không quân
01-020: PK 107 Tôn Đức Thắng
01-021: PKĐK Kim Liên
01-025: Bệnh viện đa khoa Đức Giang
01-031: Bệnh viện đa khoa Đông Anh
01-043: Bệnh viện 198 (Bộ Công An)
01-044: TTYT MT lao động công thương
01-049: PKĐK cơ sở 2 BV Nam Thăng Long
01-055: Bệnh viện Xây dựng
01-065: Bệnh viện Dệt May
01-070: PK Mai Hương
01-191: Bệnh viện đa khoa MEDLATEC
01-206: Bệnh viện đa khoa Trí Đức
01-214: PKĐK Medelab
01-224: PKĐK Dr.Binh Tele - Clinic
01-816: Bệnh viện đa khoa Hà Đông
01-821: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên
01-828: Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất
01-830: Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín
01-933: Bệnh viện Hồng Ngọc

Nội dung CV 1701:
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1701 /BHXH - CST
V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT.
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016
Kính gửi: 
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ.
Thực hiện Công văn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh và Công văn số 2584/HD-YT-BHXH ngày 19/11/2015 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Qua tổng hợp số thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh đến 31/07/2016, một số cơ sở khám, chữa bệnh đã vượt quá số lượng thẻ BHYT tối đa được đăng ký theo quy định tại hướng dẫn liên ngành số 2584/HD-YT-BHXH (có Bảng tổng hợp kèm theo).
Để đảm bảo việc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng theo đúng quy định, đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ không nhận các trường hợp tăng mới và đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về các cơ sở khám, chữa bệnh đã vượt quá số lượng cho phép (trừ các đối tượng người cao tuổi, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, hưu trí cư trú cùng trên địa bàn có cơ sở khám, chữa bệnh), đồng thời hướng dẫn người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu vào các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chưa vượt số lượng thẻ theo đúng nguyên tắc hướng dẫn tại Công văn liên ngành số 2584/HD-YT-BHXH ngày 19/11/2015.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để được hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, CST. KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hòa