Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu 2018 tại Hà Nội đã hết hạn - Xem Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB tại Hà Nội Quý I/2020 hoặc Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB năm 2020 toàn quốc

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao độngbấm vào đây

Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội: bấm vào đây

Phụ lục 1: Danh sách các cơ sở KCB đăng ký ban đầu tuyến Xã, tuyến Huyện

Phụ lục 2: Danh sách cơ sở KCB đăng ký ban đầu tuyến Tỉnh, tuyến TW

Phụ lục 3: Danh sách cơ sở KCB đăng ký ban đầu dành cho đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố

Phụ lục 4: Danh sách các cơ sở KCB đăng ký ban đầu là y tế cơ quan, đơn vị, trường học

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ thực tế số người tham gia BHYT và phù hợp với đặc điểm của tổ chức hệ thống y tế trên địa bàn, khả năng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên. Để người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo quy định, Liên ngành Y tế - BHXH thành phố Hà Nội tạm thời hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu, quy định số lượng thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại các cơ sở KCB năm 2018 như sau:

1. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện:

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

(Danh sách các cơ sở KCB theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến thành phố và tuyến Trung ương:

2.1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nơi thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên cùng địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) khi cơ sở KCB còn khả năng tiếp nhận.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 02 đính kèm).

2.2. Người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tại Mục 1, Điểm 2.1 Mục 2 nêu trên và được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trong các trường hợp sau:

- Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị.

- Đối tượng công tác trong quân đội khi nghỉ hưu; đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Y học Phòng không - không quân.

- Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của Thành phố (đã được Ban Bảo vệ sức khỏe Thành phố cấp sổ khám bệnh): được đăng ký KCB ban đầu tại các phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố hoặc các phòng khám sức khỏe cán bộ tại các bệnh viện (Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 03 đính kèm).

3. Đăng ký KCB ban đầu tại các y tế cơ quan, đơn vị, trường học:

Các đơn vị này chỉ nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý (Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 04 đính kèm).

4. Tổ chức thực hiện:

- Trường hợp số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện vượt quy định thì BHXH huyện và các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tại các phòng khám đa khoa hoặc các cơ sở KCB khác tương đương tuyến huyện. Tuy nhiên vẫn giải quyết đối với các đối tượng: người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ nghỉ hưu trong năm trên địa bàn thuộc quận, huyện mà người tham gia cư trú nếu có nguyện vọng.

- Những trường hợp vướng mắc phát sinh, BHXH Thành phố chủ động hướng dẫn giải quyết cho phù hợp.

- Giao phòng Cấp sổ, thẻ BHXH Thành phố hàng tháng có trách nhiệm thông báo số lượng thẻ được đăng ký KCB ban đầu tại từng cơ sở KCB để BHXH huyện hướng dẫn người tham gia BHYT, tổng hợp báo cáo số thẻ đăng ký ban đầu không đúng quy định.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH huyện hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo các nội dung trên. Giải thích cụ thể để người tham gia BHYT hiểu và lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Liên ngành (qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) để thống nhất xem xét giải quyết./.

 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Thị Nhị Hà

  BHXH TP PHỐ HÀ NỘI

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

                    Đàm Thị Hòa

Nơi nhận:

- BHXH Việt Nam (để báo cáo);  

- BHXH Bộ Quốc phòng;

- BHXH Công an Nhân dân; 

- Ban Cơ yếu Chính phủ;                                                                                                                                                                                                         

- Giám đốc: SYT, BHXH Thành phố;

- Sở Công an TP Hà Nội;

- Các PGĐ BHXHTP (để chỉ đạo);

- Các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố (để thực hiện);

- BHXH các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);

- Các phòng nghiệp vụ SYT: NVY, TCKT (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố;

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Nội;

- Lưu: VT SYT, VT BHXH (06 bản).