Công văn số 1381/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau: 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/04/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Công văn số 1391/BHXH - BT ngày 06/5/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ; Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Công văn số 709/CNTT-PM ngày 11/5/2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam về việc nâng cấp phần mềm đáp ứng Công văn số 1391/BHXH-BT. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về việc xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg).

1.1. Đối với đơn vị, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) Đơn vị căn cứ điều kiện hỗ trợ theo Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, lập hồ sơ đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH theo mã thủ tục 10205/HNO (quy trình theo phụ lục 01 kèm theo). 

1.2. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Công văn này, Cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và dữ liệu trên phần mềm quản lý Thu-Sổ, Thẻ (TST), nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 01 về việc đang tham gia BHXH bắt buộc của người lao động tính đến thời điểm ngay trước khi thực hiện tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Trường hợp không xác nhận viết phiếu trả hồ sơ và ghi rõ lý do.

- Đối với đơn vị gửi hồ sơ giấy thì ký, xác nhận trực tiếp vào Mẫu số 01.

- Đối với trường hợp đơn vị gửi hồ sơ điện tử hoặc qua Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho đơn vị (quy trình theo Công văn 709/CNTT-PM gửi kèm theo).

* Lưu ý:

- Khi tiếp nhận hồ sơ cần ghi rõ địa chỉ của đơn vị, số điện thoại liên hệ.

- Tại thời điểm đơn vị đề nghị xác nhận theo thủ tục 10205/HNO, lao động chưa được kê khai báo giảm tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương thì đơn vị phải thực hiện kê khai theo thủ tục 10202/HNO hoặc thủ tục 600a ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-BHXH ngày 22/4/2019 của BHXH thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam.

2. Đối với Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg)

Cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý TST của đơn vị vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận việc đang tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động phải ngừng việc. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời điểm và thời gian ngừng việc của từng người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động không cùng địa bàn hành chính với nơi đơn vị đang tham gia BHXH, thì BHXH nơi đơn vị nộp hồ sơ có trách nhiệm phối hợp với BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH để xác nhận theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các quận, huyện thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đảm bảo chính xác, đúng thời gian theo quy định, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành cùng cấp trong việc xác nhận, rà soát, xác minh các đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

- Hằng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo BHXH thành phố (qua phòng Quản lý thu), trong đó tích hợp và thay thế mẫu báo cáo tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn số 1037/BHXH-QLT ngày 06/4/2020 của BHXH thành phố Hà Nội (theo Mẫu số 01 - BHXH ban hành kèm theo Công văn số 1391/BHXH-BT).

- Triển khai thực hiện các quy định về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để được phân quyền user triển khai Công văn 709/CNTT-PM.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các quận, huyện thị xã hướng dẫn các đơn vị và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các nội dung theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố (qua phòng Quản lý thu, Văn phòng) để xem xét, giải quyết./.

Tải về CV 1381 và Mẫu 01-BHXH (PDF)