Bảo hiểm xã hội

 • Cập nhật Lương tối thiểu chung và Lương trần từ tháng 05/2011

  Từ tháng 05/2011, Mức lương tối thiểu chung tăng lên mức 830.000đ và Mức lương trần BHXH, BHYT, BHTN tăng lên mức 16.600.000đ.
  Tiến hành các thao tác để cập nhật trong phần mềm FPMS như sau:
  1- Đăng nhập bằng Người dùng thường sử dụng.

  2- Vào mục Bao hiem => chọn Danh mục lương tối thiểu:
  ltt2011

  Sau đó bấm Thêm để thêm thời điểm Mức lương tối thiểu chung mới:

  ltt01

  Sau khi bổ xung thông tin thì bấm Ghi để kết thúc:
  ltt02

  3- Vào mục Bao hiem => chọn Danh mục lương trần:
  Các bước làm tương tự như cập nhật Danh mục lương tối thiểu ở trên.
  bấm Thêm và nhập thời điểm tăng Mức lương trần mới:

  ltran01sau khi cập nhật xong bấm Ghi để kết thúc:

  ltran02

  4- Điều chỉnh mức lương trần mới cho những người có mức lương vượt trần cũ (ML > 14.600.000đ):
  Vào mục Bao hiem => chọn Điều chỉnh mức đóng vượt trần
  Chọn Năm 2011 tháng 05 rồi bấm Kiểm tra => bấm Điều chỉnh
  Lưu ý: chức năng này chỉ điều chỉnh những người có mức lương hợp đồng đã nhập vào phần mềm > 14.600.00đ. Trường hợp mức lương đã nhập trước đó chỉ là 14.600.000 thì tiến hành lập phương án điều chỉnh mức lương mới (DC) như bình thường.

   

   

    

   

 • Quyết định số 902/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

 • Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 về Điều lệ Bảo hiểm xã hội

  Quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, đối tượng, mức đóng từ 01/01/1995 

 • Thông tư 06/TT-LĐTBXH Hướng dẫn thi hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội

  Hướng dẫn chi tiết các chế độ bảo hiểm xã hội, đối tượng, mức đóng từ 01/01/1995 

 • Thông tư 20/LĐTBXH-TT ngày 03/8/1995

  Hướng dẫn thực hiện nghị định số 07/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ về đưa người lao động việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

 • Thông tư 17-LĐTBXH/TT ngày 24/4/1997

  Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

 • Thông tư liên bộ 05-LB/TC/LĐTBXH ngày 16/1/1996

  Hướng dẫn chế độ tài chính về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo NĐ số 07/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ

 • Nghị định số 07/CP ngày 20/1/1995

  Quy định về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài