Khi đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn nhưng đến mục Đăng nhập thì không sử dụng được. Vậy phải fix được lỗi plugin không hoạt động trên Chrome mới có thể tiếp tục sử dụng. Các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

 

Bước 1:

1. Vào trình duyệt, gõ lên thanh URL của trình duyệt: chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m87

2, Thay đổi giá trị dòng kết quả tìm kiếm tương ứng sang Enable

3, Relaunch lại trình duyệt

Bước 2:

1. Vào trình duyệt, gõ lên thanh URL của trình duyệt: chrome://flags/#allow-insecure-localhost

2, Thay đổi giá trị dòng “Allow invalid certificates for resources loaded from localhost.” Sang Enable

3, Relaunch lại trình duyệt