Từ 01/07/2013 áp dụng mức lương tối thiểu chung mới 1.150.000đ và mức lương trần 23.000.000đ

Lưu ý: đối với các đơn vị hệ số Phải cập nhật mức lương tối thiểu chung trước khi làm phát sinh tháng 07/2013.

Riêng các đơn vị tham gia tại Hà Nội sẽ thực hiện theo văn bản số 2263/BHXH-PT hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2013/NĐ-CP , theo đó đơn vị đóng theo Hệ số mà không áp dụng mức 1.150.000 thì sẽ tạm thời quy ra tiền theo mức 1.050.000 để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN.


Cập nhật phần mềm FPMS như sau:
1- Cập nhật mức lương tối thiểu chung:
- vào mục Bao hiem chọn Danh mục mức lương tối thiểu


lttc201205 01

- bấm Thêm rồi điền vào tháng năm bắt đầu (07/2013) và mức lương tối thiểu (1.150.000) vào các cột tương ứng 

 lttc201205 02


- bấm Ghi để lưu lại


2- Cập nhật mức lương trần BHXH, BHYT, BHTN
- vào mục Bao hiem chọn Danh mục trần đóng bảo hiểm

 lttc201205 01

 

- bấm Thêm rồi điền vào tháng năm bắt đầu (07/2013) và mức lương trần (23.000.000) vào các cột tương ứng 

lttc201205 03

 

- bấm Ghi để lưu lại


3- Điều chỉnh mức lương trần mới cho những người có mức lương vượt trần cũ (ML > 21.000.000đ):
Vào mục Bao hiem => chọn Điều chỉnh mức đóng vượt trần
Chọn Năm 2013 tháng 07 rồi bấm Kiểm tra => bấm Điều chỉnh
Lưu ý: chức năng này chỉ điều chỉnh những người có mức lương hợp đồng đã nhập vào phần mềm > 21.000.00đ. Trường hợp mức lương đã nhập trước đó chỉ là 16.600.000 thì tiến hành lập phương án điều chỉnh mức lương mới (DC) như bình thường.