BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 2263 /BHXH-PT

V/v: thu BHXH, BHYT, BHTN

                Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

 

     Kính gửi:Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã

 

           Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo quy định của Bộ Luật lao động sửa đổi số 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Để thống nhất trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện), Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau từ 01/7/2013:

1. Đối với Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần đang áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

1.1 Trường hợp đơn vị chưa xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

           - Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc và phụ cấp quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương 1.150.000 đồng. Trường hợp đơn vị không đóng BHXH trên cơ sở mức lương 1.150.000 đồng tạm thời sẽ quy ra tiền Việt Nam đồng (VNĐ) để đóng và ghi sổ BHXH.

            - Đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quyết định, có mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN cao nhất bằng 23.000.000 đồng (20 lần lương cơ sở).

Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn thì sẽ thực hiện điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

1.2 Trường hợp đơn vị đã xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP.

Bảo hiểm xã hội huyện điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định.

2. Đối với các đơn vị áp dụng Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước…)

Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương 1.150.000 đồng.

            3. Đối với BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.

Mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện và đối tượng chỉ tham gia BHYT được tính trên cơ sở mức lương 1.150.000 đồng.

            Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố (Phòng Thu) để thống nhất xử lý./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; PT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                            (Đã ký)

 

 

               Huỳnh Thị Mai Phương