Từ 01/05/2012 áp dụng mức lương tối thiểu chung mới 1.050.000đ và mức lương trần 21.000.000đ
Cập nhật phần mềm FPMS như sau:
1- Cập nhật mức lương tối thiểu chung:
- vào mục Bao hiem chọn Danh mục mức lương tối thiểu


lttc201205 01

- bấm Thêm rồi điền vào tháng năm bắt đầu (05/2012) và mức lương tối thiểu (1.050.000) vào các cột tương ứng 

 lttc201205 02


- bấm Ghi để lưu lại


2- Cập nhật mức lương trần BHXH, BHYT, BHTN
- vào mục Bao hiem chọn Danh mục trần đóng bảo hiểm

 lttc201205 01

 

- bấm Thêm rồi điền vào tháng năm bắt đầu (05/2012) và mức lương trần (21.000.000) vào các cột tương ứng 

lttc201205 03

 

- bấm Ghi để lưu lại


3- Điều chỉnh mức lương trần mới cho những người có mức lương vượt trần cũ (ML > 14.600.000đ):
Vào mục Bao hiem => chọn Điều chỉnh mức đóng vượt trần
Chọn Năm 2012 tháng 05 rồi bấm Kiểm tra => bấm Điều chỉnh
Lưu ý: chức năng này chỉ điều chỉnh những người có mức lương hợp đồng đã nhập vào phần mềm > 16.600.00đ. Trường hợp mức lương đã nhập trước đó chỉ là 16.600.000 thì tiến hành lập phương án điều chỉnh mức lương mới (DC) như bình thường.