Đề nghị các đơn vị GHI ỦY NHIỆM CHI chuyển tiền BHXH, BHYT, BHTN theo Cấu trúc như ví dụ sau:

MDV: HW0001Z; TDV: Công ty TNHH ABC, nộp BHXH, BHYT, BHTN.......... 

(3 chấm ...................... đơn vị có thể ghi thêm nội dung khác như Tháng X năm Y)


Chi tiết xem tại FanPage Facebook: https://www.facebook.com/quanlynhansuvabaohiemxahoi/posts/1478802285473503