1. Từ 01/06/2017, mức đóng quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN của chủ sử dụng lao động là 0,5%. Tổng mức đóng là 32%.
2. Từ 01/07/2017, mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị hệ số và tính chế độ BHXH cho người lao động là 1.300.000đ.

Trước đây 1% là quỹ TNLĐ-BNN nằm trong quỹ BHXH, khi có Luật An toàn, Vệ sinh lao động thì hình thành 1 quỹ riêng là Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN (1%), nay được điều chỉnh còn 0,5% do Chủ sử dụng lao động đóng (trích vào Chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị).

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:
Điều 44. Mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Điều 43 của Luật này vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.