Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 như sau:


- Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng;

- Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng;

- Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu trên trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường; Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam);

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Danh mục các vùng:
Xem tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP