Căn cứ Công văn số 2236/BHXH-TST ngày 16/08/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. BlogBHXH xin hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát (chênh lệch thuế) Lao động chưa tham gia BHXH với dữ liệu quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2022 như sau:

06-KT p1.JPG

Tải file mẫu 06-KT: từ Google hoặc Mediafire

mẫu 05b-KT: từ Google Drive 

Xem thêm 1001 câu hỏi về rà soát chênh lệch lao động với cơ quan thuế năm 2022

Căn cứ Danh sách hoặc file dữ liệu CHÊNH LỆCH THUẾ theo Quyết toán Thuế TNCN năm trước cơ quan BHXH gửi, đơn vị tiến hành đối chiếu từng lao động trong danh sách với lao động thực tế có làm việc, có thu nhập hoặc kê khai thuế TNCN tại đơn vị để rà soát theo từng nội dung tương ứng với từng bảng sau:

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÀO BIỂU tại phần 2.2

TT

Chỉ tiêu

Số lượng

(người)

Ghi chú

I

Tổng số lao động đang quản lý, sử dụng = II+III

(1+2)

 

 

Trong đó:

 

 

1

HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng trở lên

II + III.1 + III.2

 

2

HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, thử việc, học nghề

III.3

 

II

Số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

(1+2)

 

1

Số lao động đã tham gia

DS BHXH (gồm Đã tham gia và nghỉ việc trong năm ở bảng 3)

 

2

Số lao động còn phải tham gia

Bảng 3

 

III

Số lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

(1+2+3)

 

 

Trong đó:

 

 

1

Lao động đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng

Chi tiết Bảng 2

 

2

Lao động đang tham gia BHXH tại đơn vị khác

Bảng 1

 

3

HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng

Chi tiết Bảng 2

 

IV

Số lao động kê khai tính, nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng thực tế không làm việc

Bảng 4

 

V

Số lao động thực tế có làm việc nhưng không thực hiện giao kết hợp đồng lao động

Bảng 5

 

 

I- Bảng 1: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC ĐANG THAM GIA TẠI ĐƠN VỊ KHÁC

Đưa vào danh sách Chi tiết theo từng loại HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng trở lên: ghi chú thêm Loại và số HĐLĐ

06-KT p3 B1 B2.JPG

II- Bảng 2: DANH SÁCH LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC

Phân danh sách Chi tiết theo từng loại sau:

- Lao động đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: đưa vào danh sách các trường hợp có HĐLĐ từ 1 tháng trở lên nhưng đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

- HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng: ghi chú Loại và số HĐLĐ. Nếu lao động này cũng đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc đang tham gia BHXH tại đơn vị khác thì chỉ  đưa vào mục này (không đưa vào mục trên nữa) và có thể ghi chú thêm “đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng” hoặc “đang tham gia BHXH tại đơn vị khác”.

* Bổ sung thêm vào chi tiết này đối tượng có HĐLĐ từ 1 tháng trở lên NHƯNG làm việc được ít ngày không đủ điều kiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN (xem hướng dẫn: Làm việc bao nhiêu ngày trong tháng thì phải đóng BHXH? Nghỉ bao nhiêu ngày trong tháng thì không đóng BHXH?). Ghi chú rõ Nghỉ trên 13 ngày làm việc, HĐLĐ số... QĐ nghỉ việc số...

 

III- Bảng 3: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC NHƯNG CHƯA THAM GIA 

Đây là bảng tương ứng với số lao động sẽ phải thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Chi tiết theo từng loại sau: ghi chú thêm Loại và số HĐLĐ

- HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng: chỉ tham gia BHXH, Không tham gia BHYT, BHTN.

- HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên: tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (phương án TM, TC, TD)

- Bổ sung loại đối tượng Đã tham gia BHXH và nghỉ việc trong năm: đối tượng này thực tế đã tham gia BHXH, BHYT tại đơn vị và đã nghỉ việc trong năm nên không có trong danh sách của BHXH tại tháng 12. Đơn vị đưa vào 1 mục riêng để dễ quản lý, danh sách truy thu sẽ không bao gồm các đối tượng này. Ghi chú rõ Tham gia BHXH từ tháng nào đến tháng nào? HĐLĐ số... QĐ nghỉ việc số... Tùy theo quan điểm của cơ quan BHXH các quận, huyện, tỉnh mà đối tượng này có thể đưa vào Bảng 2 ở trên để Không liên quan đến số lượng đối tượng phải Truy thu.

06-KT p3 B3 B4.JPG

IV- Bảng 4: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÊ KHAI TÍNH NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NHƯNG THỰC TẾ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG LÀM VIỆC KHÔNG HƯỞNG TIỀN LƯƠNG HOẶC THU NHẬP

Trường hợp trong Danh sách có người Sai họ tên, ngày sinh hoặc không làm việc, không có thu nhập tại đơn vị thì đưa vào mục này.

 

V- Bảng 5: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC TẾ CÓ LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ NHƯNG KHÔNG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

06-KT p3 B5.JPG

Xem thêm 1001 câu hỏi về rà soát chênh lệch lao động với cơ quan thuế năm 2022

File hỗ trợ rà soát danh cho đơn vị có nhiều lao động cần rà soát: tải từ Google Drive hoặ MediaFire

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078