STT

 

KCB

Tên phòng khám

 

Địa chỉ

 

Đối t­ượng đăng ký  KCB đầu

 

Ghi chú

1

 01-128

YTCQ Trung tâm Viễn thông khu vực I

30 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Bổ sung

2

 

01-085

PKĐK Khu vực I (TTYT huyện Đông Anh)

Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Tất cả các đối tượng

Bổ sung

3

01-214

P.khám MEDELAB (Cty TNHH Y học  Thanh Phương )

41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tất cả các đối tượng

Bổ sung

4

01-205

YTCQ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại (YTCQ)

Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Cán bộ nhân viên, HSSV

Bổ sung

5

01-186

YTCQ Công ty LD Sakura Hà Nội Plaza

84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Bổ sung

6

01-130

YTCQ Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Cán bộ nhân viên, HSSV

Bổ sung

7

01-F60

TYT xã Cổ Bi – Gia Lâm

Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Tất cả các đối tượng

Bổ sung

8

01-104

YTCQ Công ty Dệt Công nghiệp Hà Nội

93 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Bổ sung

9

01-183

PKĐK Nguyễn Trọng Thọ (Phòng khám tư nhân)

Ngã tư Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Tất cả các đối tượng

Bổ sung

10

01-179

Trung tâm thực hành KCB trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

39, Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội

Cán bộ nhân viên, HSSV

Điều chỉnh mã KCB

11

01-050

YTCQ Cty TNHH 1TV Thuốc lá Thăng Long

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Điều chỉnh mã KCB

12

01-180

YTCQ XN vận dụng toa xe khách Hà Nội

1A Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Điều chỉnh mã KCB

13

01-826

BVĐK Huyện Phúc Thọ

Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội

Tất cả các đối tượng

Điều chỉnh địa chỉ

14

01-037

PKĐK khu vực Ngọc Tảo (TTYT huyện Phúc Thọ)

Xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội

Tất cả các đối tượng

Điều chỉnh địa chỉ

15

01-141

YTCQ Bưu điện thành phố Hà Nội

75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Điều chỉnh địa chỉ

16

01-168

TTYT Công ty Dệt Công nghiệp Hà Nội

Số 1 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

Ngừng ký hợp đồng từ 31/8/2012

STT

 

KCB

Tªn phßng kh¸m

 

§Þa chØ

 

§èi t­­îng ®¨ng ký  KCB ®Çu

 

Ghi chó

1

 01-128

YTCQ Trung t©m ViÔn th«ng khu vùc I

30 Ph¹m Hïng, Mü §×nh, Tõ Liªm, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

Bæ sung

2

 

01-085

PK§K Khu vùc I (TTYT huyÖn §«ng Anh)

X· Kim Chung, §«ng Anh, Hµ Néi

TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

Bæ sung

3

01-214

P.kh¸m MEDELAB (Cty TNHH Y häc  Thanh Ph­¬ng )

41 NguyÔn Th­îng HiÒn, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi

TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

Bæ sung

4

01-205

YTCQ Tr­êng Cao ®¼ng Kinh tÕ Kü thuËt Th­¬ng M¹i (YTCQ)

Phó L·m, Hµ §«ng, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn, HSSV

Bæ sung

5

01-186

YTCQ C«ng ty LD Sakura Hµ Néi Plaza

84 TrÇn Nh©n T«ng, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

Bæ sung

6

01-130

YTCQ Tr­êng §¹i häc S­ Ph¹m Hµ Néi 2

Xu©n Hßa, Phóc Yªn, VÜnh Phóc

C¸n bé nh©n viªn, HSSV

Bæ sung

7

01-F60

TYT x· Cæ Bi – Gia L©m

X· Cæ Bi, Gia L©m, Hµ Néi

TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

Bæ sung

8

01-104

YTCQ C«ng ty DÖt C«ng nghiÖp Hµ Néi

93 LÜnh Nam, Mai §éng, Hoµng Mai, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

Bæ sung

9

01-183

PK§K NguyÔn Träng Thä (Phßng kh¸m t­ nh©n)

Ng· t­ S¬n §ång, x· S¬n §ång, Hoµi §øc, Hµ Néi

TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

Bæ sung

10

01-179

Trung t©m thùc hµnh KCB tr­êng Cao ®¼ng Y tÕ Hµ §«ng

39, NguyÔn ViÕt Xu©n, Hµ §«ng, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn, HSSV

§iÒu chØnh m· KCB

11

01-050

YTCQ Cty TNHH 1TV Thuèc l¸ Th¨ng Long

NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

§iÒu chØnh m· KCB

12

01-180

YTCQ XN vËn dông toa xe kh¸ch Hµ Néi

1A TrÇn Quý C¸p, §èng §a, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

§iÒu chØnh m· KCB

13

01-826

BV§K HuyÖn Phóc Thä

ThÞ trÊn Phóc Thä, Phóc Thä, Hµ Néi

TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

§iÒu chØnh ®Þa chØ

14

01-037

PK§K khu vùc Ngäc T¶o (TTYT huyÖn Phóc Thä)

X· Ngäc T¶o, Phóc Thä, Hµ Néi

TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng

§iÒu chØnh ®Þa chØ

15

01-141

YTCQ B­u ®iÖn thµnh phè Hµ Néi

75 §inh Tiªn Hoµng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

§iÒu chØnh ®Þa chØ

16

01-168

TTYT C«ng ty DÖt C«ng nghiÖp Hµ Néi

Sè 1 Mai §éng, Hoµng Mai, Hµ Néi

C¸n bé nh©n viªn

Ngõng ký hîp ®ång tõ 31/8/2012