Xem chi tiết Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo CV 233

Like page Facebook Quản lý nhân sự và Bảo hiểm xã hội để theo dõi các bài viết mới tại địa chỉ: https://www.facebook.com/quanlynhansuvabaohiemxahoi/

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  233/BHXH/QLT - ST

V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 02  năm 2017

Kính gửi:

- Trưởng các phòng nghiệp vụ;

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn BHXH các quận,  huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý như sau:

1. Nguyên tắc chung

- Nguyên tắc rà soát thông tin trên sổ BHXH thực hiện theo khoản 1 mục I Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam.

- Nguyên tắc bàn giao sổ BHXH: chỉ thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH của người lao động vào cơ sở dữ liệu và đã được nghiệm thu. Cơ quan BHXH phối hợp với đơn vị bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho người lao động.

- Đối với đơn vị nợ tiền BHXH, BHTN chỉ thực hiện in tờ rời sổ BHXH đến hết thời điểm đơn vị đã đóng đủ tiền. Hàng năm, căn cứ kết quả đóng của đơn vị, BHXH huyện in bổ sung tờ rời theo kết quả đóng.

- Trường hợp dữ liệu do cơ quan BHXH cung cấp nếu phát hiện sai sót, đơn vị thực hiện theo quy trình điều chỉnh sổ BHXH. Sau khi dữ liệu đã được ký xác nhận trên Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 3) thì không được điều chỉnh trên dữ liệu, nếu phát hiện sai sót thực hiện theo quy trình điều chỉnh sổ BHXH.

2. Quy trình thực hiện

- Quy trình trả sổ BHXH đối với phương án đơn vị sử dụng lao động cập nhật dữ liệu thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn này.

- Quy trình trả sổ BHXH đối với phương án cơ quan Bảo hiểm xã hội cập nhật dữ liệu thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn này.

- Hướng dẫn chi tiết rà soát, nhập dữ liệu thực hiện theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Công văn này.

3. Lưu trữ hồ sơ, sổ BHXH

- Sổ BHXH thu hồi do in lại được lưu tại BHXH Thành phố (phòng Quản lý hồ sơ).

- Phiếu đối chiếu quá trình đóng (Mẫu số 03) và Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) lưu bản chính tại BHXH huyện, bản phô tô chuyển lưu tại BHXH Thành phố.

- Đối với các trường hợp có điều chỉnh, bổ sung: lưu tờ trình có phê duyệt của lãnh đạo BHXH Thành phố hoặc BHXH huyện và toàn bộ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh tại BHXH Thành phố cùng Mẫu số 03.

Trên cơ sở một số quy định chung, tùy đìều kiện cụ thể của từng quận, huyện, thị xã có thể triển khai thực hiện phù hợp với địa phương mình nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc chung.

4. Tổ chức thực hiện

Thực hiện theo Kế hoạch số 2420/KH-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH thành phố Hà Nội.

- Tổ Thẩm định và Tổ nhập liệu chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH Thành phố, Giám đốc BHXH huyện về những nội dung được giao kể cả khi nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác.

- Giám đốc BHXH huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Thành phố (Ban chỉ đạo) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

    Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để b/c);

- Các Phó GĐ (để chỉ đạo);

- Lưu: VP, QLT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Huỳnh Thị Mai Phương

Xem chi tiết Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo CV 233