Taxi chiều về giá rẻ: hãy tham gia để có cơ hội đi taxi giá rẻ cũng như tận dụng chiều về hiệu quả: bấm vào hình dưới để tham gia hoặc địa chỉ  https://www.facebook.com/groups/TaxiChieuVeGiaRe/

 

Chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết cách lập biểu đề nghị cấp thẻ theo Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2016 đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT tại văn bản số 2262/BHXH-PT ngày 15/10/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội như sau:

1. Phương pháp rà soát dữ liệu và lập danh sách: 

Đơn vị thực hiện chốt tổng số lao động tham gia BHYT đến hết tháng 10/2015 (nếu làm kịp thời trong tháng 11/2015) hoặc hết tháng 11/2015, tháng 12 (nếu làm tháng 12/2015 hoặc tháng 01/2016 trở đi) và thực hiện đề nghị cấp thẻ BHYT 2016 cho những lao động tiếp tục tham gia BHYT trong năm 2016.

1.1. Trường hợp có điều chỉnh 
Nếu có sai về thông tin nhân thân trên thẻ như Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, địa chỉ... hoặc có sự thay đổi về nơi đăng ký KCB thì đơn vị lập chi tiết từng người vào mẫu D07-TS, thay đổi những thông tin gì thì ghi thông tin đó.
Lưu ý: 

- Về nhân thân:Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, phải kê đầy đủ, chính xác, phù hợp với hồ sơ tham gia BHXH của người lao động (file dữ liệu về ngày, tháng, năm sinh,... yêu cầu kê đầy đủ và format dạng text theo từng cột). Trường hợp thay đổi nhân thân cơ quan BHXH chỉ thực hiện điều chỉnh trên thẻ BHYT sau khi đơn vị đã điều chỉnh thông tin về nhân thân của người lao động trên sổ BHXH.

- Thay đổi Nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu: Ghi chính xác mã số các cơ sở KCB ban đầu (không ghi cụ thể Tên cơ sở KCB) mà người lao động được đăng ký theo quy định.

- Về số sổ BHXH: Số sổ BHXH đã ghi trong file dữ liệu do cơ quan BHXH cung cấp là số sổ BHXH đã cập nhật hoặc mã số tạm gắn để quản lý. Đây là tiêu thức quan trọng để kết nối dữ liệu. Yêu cầu đơn vị không được tự sửa số sổ BHXH trong dữ liệu do cơ quan BHXH đã cung cấp.

Trường hợp người lao động đã cấp sổ BHXH nhưng chưa ghi hoặc ghi sai số sổ BHXH trong file dữ liệu đã cung cấp,đơn vị ghi rõ số sổ đúng vào cột Ghi chú trong biểu D07-TS; đồng thời nhập số sổ BHXH đúng vào cột “số sổ mới”  trong file dữ liệu template.

Trường hợp trên dữ liệu của cơ quan BHXH đang dùng số sổ tạm, đơn vị thực hiện kê khai số sổ đúng của người lao động vào cột ghi chú trên mẫu D07-TS để cơ quan BHXH thực hiện hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu.   

- Về quyền lợi hưởng:Đối với các đối tượng đang tham gia BHXH, BHYT tại đơn vị, nhưng theo Luật BHYT được hưởng ở nhóm có quyền lợi cao hơn (người lao động là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,…)  yêu cầu kê khai vào cột ghi chú và gửi kèm theo hồ sơ xác định (bản sao công chứng thẻ thương binh hoặc Quyết định,...) đối với những trường hợp phát sinh mới hoặc có thay đổi quyền lợi. 

1.2.Trường hợp tăng mới sau thời điểm chốt số liệu: 

Đơn vị thực hiện báo tăng lao động vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS), đồng thời cơ quan BHXH thực hiện cấp 01 thẻ BHYT có giá đến 31/12/2015, cấp 01 thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2016 cho đến giá trị sử dụng chung của cả đơn vị.

1.3. Trường hợp không cấp thẻ BHYT năm 2016

 - Đối với những người sẽ không tiếp tục tham gia BHYT năm 2016 do các lý do như nghỉ hưu, chuyển công tác sau thời điểm chốt số liệu cấp thẻ hoặc các trường hợp đã nghỉ việc nhưng chưa báo giảm, đơn vị kê khai vào Danh sách đề nghị không cấp thẻ BHYT hàng năm kèm mẫu D01b-TS và ghi rõ lý do giảm vào cột “Nội dung đề nghị”.

- Đối với trường hợp có tên trong Danh sách và đã được cấp thẻ BHYT năm 2016 nhưng sau đó nghỉ việc, đơn vị có trách nhiệm thu hồi ngay số thẻ BHYT đó nộp lại cho cơ quan BHXH và báo giảm theo quy định (trả thẻ trước ngày 06 giảm đóng BHYT từ tháng hiện tại, từ ngày 06 giảm đóng BHYT từ tháng sau liền kề).Trường hợp không nộp lại thẻ cho cơ quan BHXH, phải truy đóng BHYT đến hết giá trị thẻ theo quy định.

1.4. Đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn:

- Đơn vị sử dụng lao động: đơn vị có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, đơn vị tự phân nhóm theo phân xưởng, tổ đội hoặc bộ phận (mã nhóm do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự). Tại mẫu D07-TS đơn vị đưa vào cột ghi chú.

2. Xác định số người đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2016

- Khi rà soát để xác định số người đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2016 cần chú ý những đối tượng sau phải đưa vào danh sách đề nghị cấp thẻ để không bỏ sót đối tượng:

+ Lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản.

+ Lao động nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ ốm,...đơn vị thực hiện truy thu BHYT đến hết giá trị sử dụng chung của đơn vị.

- Sau khi rà soát, đơn vị lập danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (mẫu D07-TS), đồng thời xác định tổng số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2016 để ghi vào biểu D01b-TS, cách tính như sau:

Số lao động đề nghị cấp thẻ

BHYT năm 2016

 

=

Số lao động trong danh sách do cơ quan BHXH đã cung cấp

 

-

 

Số lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT năm 2016

3. Dữ liệu cấp thẻ BHYT

- Đối với đơn vị giao dịch bằng hồ sơ điện tử: lấy dữ liệu trực tiếp từ phần mềm kê khai giao dịch điện tử để thực hiện rà soát và đề nghị cấp thẻ BHYT.

- Đối với đơn vị giao dịch bằng hồ sơ giấy thông thường: truy cập vào Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) của BHXH thành phố Hà Nội theo địa chỉ: http://www.bhxhhn.com.vn để lấy dữ liệu  về rà soát và đề nghị cấp thẻ BHYT.

- Trường hợp đơn vị không lấy được dữ liệu trên CTTĐT, cơ quan BHXH nơi quản lý thu cung cấp dữ liệu Danh sách lao động đang tham gia BHXH gửi đơn vị sử dụng lao động để rà soát dữ liệu.

4. Thời hạn chuyển hồ sơ

- Đơn vị gửi file dữ liệu, hồ sơ đề nghị cấp thẻ đến cơ quan BHXH trước ngày 30/11/2015 để kịp thời cho việc in, cấp thẻ BHYT cho người lao động trước ngày 01/01/2016./.

5. Download mẫu biểuBấm vào đây (rồi bấm Bỏ qua quảng cáo) hoặc bấm vào đây